2014/04/21

SKI JOUARNAL


Tripper / Takehiro Sakamoto , Jyunpei Momose , Yo Amagai , Hiro Ishikawa , and Daigo