2013/08/26

HOKKAIDOZINE #01 TRIAL NIMI POOLHOKKAIDOZINE #01 TRIAL NIMI POOL

Cast : 
Kenji KenjiAndoTakaoki Hassy Hashimoto,
Naoto Fukazawa, MASATO YAMAUCHI, 原田 昭敏 , Shin Yoshida,So Takahashi,Masahito Abe,Yutaka Matsuda, kohta Ikezoe, Fujishima Yasuhiro,Syunsuke Takama, Yusuke murakami,Tomohiro Miyashita  and Akira Kikuchi